3 nữ thủ khoa-3 nữ sinh thủ khoa đầu vào ngành Luật của ĐH Kiểm sát cùng đạt 28,75 điểm