2 thi thể ở bình dương-Giáo phái 'lạ' – Sự cuồng tín và tội ác