-Xôn xao thông tin 'nam bác sỹ không mặc quần dài ôm nữ sinh viên ngủ trong ca trực'