Kinh tế

Quy định mới về giá tính thuế giá trị gia tăng chuyển nhượng bất động sản

Giá đất được trừ để tính thuế GTGT đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng nhà để bán, giá đất được trừ để tính thuế GTGT bao gồm tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách Nhà nước.

Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng. Trong đó, có quy định mới về giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Cụ thể, từ ngày 12/9 tới đây, giá đất được trừ để tính thuế GTGT đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng nhà để bán, giá đất được trừ để tính thuế GTGT bao gồm tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách Nhà nước theo quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất và tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có)./.

Theo Phạm Hạnh (Vov.vn)
https://vov.vn/kinh-te/bat-dong-san/quy-dinh-moi-ve-gia-tinh-thue-gia-tri-gia-tang-chuyen-nhuong-bat-dong-san-post967136.vov