yêu thương đúng đắn: Làm đàn bà, đâu phải cứ hết lòng vì chồng là sẽ được yêu thương, đúng không?