Yahoo Messenger ngừng hoạt động: Yahoo Messenger chính thức đóng cửa sau 20 năm phát triển