Xưởng ma túy: Thanh niên chui lỗ cống trốn công an nhiều giờ ở Sài Gòn