Xuân Trường: Thứ trưởng Nội vụ: Lúc mất hồ sơ Trịnh Xuân Thanh tôi không phụ trách
<