Xuân Nghi: Mai Phương đi giỗ Tổ nghề cùng đồng nghiệp