xét xử Phạm Công Danh: Phạm Công Danh không phải bồi thường 4.500 tỷ đồng cho VNCB