Xe Thái: Năm 2018, Việt Nam chi gần 2 tỷ USD nhập xe ngoại