xấu số: Đàn bà đánh ghen chẳng sợ đau, chẳng sợ xấu hổ, cũng chẳng sợ kẻ thứ 3 mà chỉ sợ duy nhất điều này