xấu số: Sợ sao xấu chiếu mệnh, chen nhau đăng ký giải hạn ở chùa Phúc Khánh