Xã hội

Phê bình tập thể, cá nhân BQL Khu kinh tế Dung Quất

Lãnh đạo Quảng Ngãi đã có văn bản phê bình tập thể, cá nhân Khu kinh tế Dung Quất do liên quan đến việc quản lý, sử dụng kinh phí không đúng quy định .

Phê bình tập thể, cá nhân BQL Khu kinh tế Dung Quất

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Trần Ngọc Căng có văn bản phê bình tập thể, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng kinh phí không đúng quy định để xảy ra dư nợ tạm ứng quá hạn của các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) Dung Quất (trước đây) làm chủ đầu tư.

Yêu cầu Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi(Ban) tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm trong toàn cơ quan, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng kinh phí không đúng quy định nêu trên, báo cáo UBND trước 31-1-2018.

Đối với việc xử lý nợ tạm ứng quá hạn của Dự án Bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho các hộ gia đình, cá nhân thu hồi đất để triển khai các dự án trên địa bàn KKT Dung Quất, trước mắt yêu cầu Ban chủ động sử dụng nguồn kinh phí đã bố trí tại Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 14-12-2017 của UBND tỉnh để thực hiện công tác quyết toán hoàn thành các dự án theo kế hoạch, hoàn trả tạm ứng ngân sách tỉnh.

Sau khi quyết toán, trường hợp nguồn vốn còn dư, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, đề xuất UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến để xem xét, quyết định việc điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2018 cho Ban để xử lý khoản nợ tạm ứng.

Theo Huy Trường (Pháp Luật TPHCM)
Tin mới hơn