Windows 10: Tính năng chia sẻ nhanh Nearby Share sẽ sớm có mặt trên iOS và Android