Vương Phi: Tạ Đình Phong: 'Mỗi ngày với Vương Phi đều là dịp đặc biệt'