VTV: Sự thật bức ảnh Chí Trung với Xuân Bắc có mặt ở VTV tập Táo Quân 2019