VNCB: Ông Phạm Công Danh xin giảm nhẹ hình phạt cho các đồng phạm