vịnh xuân quyền: Võ sư Tuấn 'hạc' khuyên Johnny Trí Nguyễn không nên tỉ thí với Flores