Vinaconex: "Chết lâm sàng", công ty con của Vinaconex được chào bán với giá "trà đá"