Video

Video: Nhà máy nước gần 25 tỷ bỏ hoang, dân thiếu nước sạch


Thực hiện chủ trương nước sạch về nông thôn, tỉnh Nghệ An cho phép xã Minh Thành (Yên Thành) xây dựng nhà máy nước sạch. Khi đang làm dở thì công trình này bỏ hoang hơn 3 năm nay.