Video

Video: Bộ Công an tinh giản bộ máy như thế nào?

Bộ Công an sẽ không tổ chức cấp trung gian, gắn cảnh sát PCCC với công an các địa phương và thu gọn các đơn vị sự nghiệp công lập, giáo dục, báo chí, y tế trong lực lượng.

Theo Duy Anh - Bá Chiêm (Tri Thức Trực Tuyến)