VEC E: VEC phải giải trình ngay việc không sao lưu đầy đủ dữ liệu video ở trạm Dầu Giây