vệ sinh nhà cửa: Nhà trường nói gì về suất cơm 22.000 đồng bị phụ huynh chê ít?