VCK World Cup 2018: Nam Mỹ với VCK World Cup 2018: Những lá thăm may mắn