Văn Toàn: Tuyển Việt Nam hội quân: Văn Toàn siêu cute, một mình lên tuyển