vận động viên: Phạt nhà sản xuất phim 'Vợ ba' 50 triệu đồng