vận chuyển nội tạng thối: Phát hiện xe buýt vận chuyển 6 thùng nội tạng thối