uyên linh: Uyên Linh: 'Mua được nhà nhờ bài hát Chờ người nơi ấy'