uống bia: Kỷ luật Bí thư, Chủ tịch xã uống bia tại cơ quan trong giờ hành chính