ứng phó thiên tai: Vùng áp thấp trên Biển Đông mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới