ứng phó thiên tai: Nhiều xe sang mang biển 'Xe hộ đê' giả