ùn tắc ở BOT Biên Hòa: Xe né trạm BOT Biên Hòa, kẹt xe kinh khủng trong đường làng