tuyển Việt Nam: Báo châu Á chê tuyển Việt Nam tiêu cực về chiến thuật, cạn kiệt ý tưởng trong tấn công