tuyển Việt Nam: Đài Nhật Bản phỏng vấn Đức Chinh cho thước phim về tuyển Việt Nam