Tuyển sinh lớp 10: Phụ huynh bức xúc vì đề thi thật tuyển sinh lớp 10 có 15 câu trùng với đề thi Thử của 1 trung tâm dạy thêm