tường cửa hàng xăng đổ: TT-Huế: Tường cửa hàng xăng dầu đổ làm sập nhà, 3 người bị thương