tuổi thơ: Đột nhập đình lấy trộm khám thờ Mẫu Liễu Hạnh 1.000 năm tuổi