Tuấn "hạc": Võ sư Tuấn 'hạc': Flores hãy đưa ra một lý do để tôi phải động chân động tay!