Trương Vệ Kiện: Vợ chồng Trương Vệ Kiện: 20 năm ngọt bùi và nhiều nước mắt