trường sĩ quan thông tin: Nam sinh bị trường Sĩ quan Thông tin trả về ra Hà Nội khám lại, thầy hiệu trưởng trăn trở