trung tâm Sài Gòn: Trung tâm Sài Gòn kẹt cứng trong chiều mưa