Trung Quốc: Cửa hàng ép khách mua gần 2 kg tam thất giá hơn 70 triệu