Trung Nguyên kiện bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Bà Diệp Thảo: Vụ kiện ở Singapore chỉ là cái cớ buộc tôi phải đầu hàng