Trung Nguyên kiện bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Bà Lê Hoàng Diệp Thảo nói ông Đặng Lê Nguyên Vũ không có tư cách đứng đơn kiện mình