Trump bất bình với Obama: Trump tuyên bố hủy thăm Anh vì bất bình với Obama bán rẻ sứ quán