Trump: Trump xác nhận hoãn duyệt binh Mỹ, tới dự lễ kỷ niệm tại Pháp