Trump: Cha mẹ Melania Trump trở thành cư dân thường trú Mỹ