Trực thăng Mỹ: BQP Việt Nam lần đầu tiên mua trực thăng hiện đại của Mỹ: Cuối 2018 sẽ tiếp nhận