trộm cắp: Kẻ trộm gà dùng ná bắn hỏng mắt công an viên