Trợ cấp thôi việc: Giám đốc bị bắt vì Formosa, công nhân môi trường 'đòi' 1,5 tỷ trợ cấp thôi việc