Triết học: 25 câu nói có thể thay đổi cuộc đời: Bây giờ đọc vẫn chưa muộn!