triển khai 5G ở Việt Nam: Cần nghiên cứu an toàn bức xạ điện từ khi triển khai 5G