Trần Phương Bình: Vũ 'nhôm' còn nợ hàng triệu USD trước khi bị bắt