Trần Bắc Hà: Ghế chủ tịch vẫn trống, người phụ trách BIDV bất ngờ từ nhiệm